<div align=”center” margin-bottom:100px> </div>


 South China University of Technology Machine Intelligence Laboratory(SMIL) was established by the Professor Mingkui Tan from South China University of Technology in 2016. So far, SMIL has more than 60 members,including 7 doctoral students, more than 40 graduate students, and more than 10 undergraduates. SMIL majors in Machine Learning, computer vision, quantization and so on, and has made many achievements in these fields. For example, SMIL has many papers received by the Top conferences such as NeurIPS, CVPR, KDD, ICML and so on.

Doctoral Students

 • Yong Guo
 • Runhao Zeng
 • Jinghui Zeng
 • Zeshuai Deng
 • Shuaicheng Niu
 • Zhiquan Wen
 • Daiyuan Li

Graduate Students

 • Yifan Zhang
 • Jiezhang Cao
 • Ke Xu
 • Yangyang Lu
 • Jing Liu
 • Shuaiwei Cui
 • Yihan Zheng
 • Qi Chen
 • Shihao Zhang
 • Zilong Ye
 • Ran Yang
 • Fen Liu
 • Peiyao Luo
 • Yaofo Chen
 • Shoukai Xu
 • Peihao Chen
 • Guanghui Xu
 • Wenxin Ma
 • Jincheng Li
 • Zheng Xie
 • Chuangrun Liang
 • Minli Li
 • Zhenyu Wang
 • Ning Ding
 • Hongdong Xiao
 • Li Liu
 • Chendi Rao
 • Weicheng Chi
 • Deng Huang
 • Haokun Li
 • Zhipeng Li
 • Zhen Qiu
 • Mengge He
 • Yifan Yang
 • Gang Dai
 • Gengqin Ni
 • Jiaqiu Zhou
 • Rui Li
 • Zhiqiang Liu
 • Wenqi Wang
 • Rong Li
 • Haoming Xu
 • langyuan Mo

Undergraduates

 • Xu Liu
 • Zeng You
 • Xiaolong Li
 • Zhenliang Li
 • Hongbin Lin
 • Liangwei Chen
 • Weiwen Hu
 • Dongyu Ji
 • Yucheng Luo
 • Kai Zhou
 • Shuhai Zhang